Lectionary Calendar
Monday, April 22nd, 2024
the Fourth Week after Easter
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 20:28

New American Standard Bible
Matthew 20:28
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – just as the Son of Man did not come to be served, but to serve, and to give His life a ransom for many."
NA26 – ὥσπερ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου οὐκ ἦλθεν (5627) διακονηθῆναι (5683) ἀλλὰ διακονῆσαι (5658) καὶ δοῦναι (5629) τὴν ψυχὴν αὐτοῦ λύτρον ἀντὶ πολλῶν.
WH – ωσπερ ο υιος του ανθρωπου ουκ ηλθεν (5627) διακονηθηναι (5683) αλλα διακονησαι (5658) και δουναι (5629) την ψυχην αυτου λυτρον αντι πολλων
PES – ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܕ݁ܰܒ݂ܪܶܗ ܕ݁ܐ݈ܢܳܫܳܐ ܠܳܐ ܐܶܬ݂ܳܐ ܕ݁ܢܶܫܬ݁ܰܡܰܫ ܐܶܠܳܐ ܕ݁ܰܢܫܰܡܶܫ ܘܰܕ݂ܢܶܬ݁ܶܠ ܢܰܦ݂ܫܶܗ ܦ݁ܽܘܪܩܳܢܳܐ ܚܠܳܦ݂ ܣܰܓ݁ܺܝܶܐܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile