Lectionary Calendar
Monday, April 22nd, 2024
the Fourth Week after Easter
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 1:16,18-20, 24

New American Standard Bible
Matthew 1:16
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Jacob was the father of Joseph the husband of Mary, by whom Jesus was born, who is called the Messiah.
NA26 – Ἰακὼβ δὲ ἐγέννησεν (5656) τὸν Ἰωσὴφ τὸν ἄνδρα Μαρίας, ἐξ ἧς ἐγεννήθη (5681) Ἰησοῦς λεγόμενος (5746) Χριστός.
WH – ιακωβ δε εγεννησεν (5656) τον ιωσηφ τον ανδρα μαριας εξ ης εγεννηθη (5681) ιησους ο λεγομενος (5746) χριστος
PES – ܝܰܥܩܽܘܒ݂ ܐܰܘܠܶܕ݂ ܠܝܰܘܣܶܦ݂ ܓ݁ܰܒ݂ܪܳܗ ܕ݁ܡܰܪܝܰܡ ܕ݁ܡܶܢܳܗ ܐܶܬ݂ܺܝܠܶܕ݂ ܝܶܫܽܘܥ ܕ݁ܡܶܬ݂ܩܪܶܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܀
Lexical Parser:  
Matthew 1:18
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Now the birth of Jesus Christ was as follows: when His mother Mary had been betrothed to Joseph, before they came together she was found to be with child by the Holy Spirit.
NA26 – Τοῦ δὲ Ἰησοῦ Χριστοῦ γένεσις οὕτως ἦν. (5713) μνηστευθείσης (5685) τῆς μητρὸς αὐτοῦ Μαρίας τῷ Ἰωσήφ, πρὶν συνελθεῖν (5629) αὐτοὺς εὑρέθη (5681) ἐν γαστρὶ ἔχουσα (5723) ἐκ πνεύματος ἁγίου.
WH – του δε [ [ιησου] | ιησου ] χριστου η γενεσις ουτως ην (5707) μνηστευθεισης (5685) της μητρος αυτου μαριας τω ιωσηφ πριν η συνελθειν (5629) αυτους ευρεθη (5681) εν γαστρι εχουσα (5723) εκ πνευματος αγιου
PES – ܝܰܠܕ݁ܶܗ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܗܘܳܐ ܟ݁ܰܕ݂ ܡܟ݂ܺܝܪܳܐ ܗ݈ܘܳܬ݂ ܡܰܪܝܰܡ ܐܶܡܶܗ ܠܝܰܘܣܶܦ݂ ܥܰܕ݂ܠܳܐ ܢܶܫܬ݁ܰܘܬ݁ܦ݂ܽܘܢ ܐܶܫܬ݁ܰܟ݂ܚܰܬ݂ ܒ݁ܰܛܢܳܐ ܡܶܢ ܪܽܘܚܳܐ ܕ݁ܩܽܘܕ݂ܫܳܐ ܀
Lexical Parser:  
Matthew 1:19
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And Joseph her husband, being a righteous man and not wanting to disgrace her, planned to send her away secretly.
NA26 – Ἰωσὴφ δὲ ἀνὴρ αὐτῆς, δίκαιος ὢν (5752) καὶ μὴ θέλων (5723) αὐτὴν δειγματίσαι, (5658) ἐβουλήθη (5675) λάθρᾳ ἀπολῦσαι (5658) αὐτήν.
WH – ιωσηφ δε ο ανηρ αυτης δικαιος ων (5723) και μη θελων (5723) αυτην δειγματισαι (5658) εβουληθη (5675) λαθρα απολυσαι (5658) αυτην
PES – ܝܰܘܣܶܦ݂ ܕ݁ܶܝܢ ܒ݁ܰܥܠܳܗ ܟ݁ܺܐܢܳܐ ܗ݈ܘܳܐ ܘܠܳܐ ܨܒ݂ܳܐ ܕ݁ܰܢܦ݂ܰܪܣܶܝܗ ܘܶܐܬ݂ܪܰܥܺܝ ܗ݈ܘܳܐ ܕ݁ܡܰܛܫܝܳܐܝܺܬ݂ ܢܶܫܪܶܝܗ ܀
Lexical Parser:  
Matthew 1:20
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But when he had considered this, behold, an angel of the Lord appeared to him in a dream, saying, ""Joseph, son of David, do not be afraid to take Mary as your wife; for the Child who has been conceived in her is of the Holy Spirit.
NA26 – ταῦτα δὲ αὐτοῦ ἐνθυμηθέντος (5679) ἰδοὺ (5628) ἄγγελος κυρίου κατ ὄναρ ἐφάνη (5648) αὐτῷ λέγων, (5723) Ἰωσὴφ υἱὸς Δαυίδ, μὴ φοβηθῇς (5680) παραλαβεῖν (5629) Μαρίαν τὴν γυναῖκά σου, τὸ γὰρ ἐν αὐτῇ γεννηθὲν (5685) ἐκ πνεύματός ἐστιν (5748) ἁγίου·
WH – ταυτα δε αυτου ενθυμηθεντος (5679) ιδου (5640) αγγελος κυριου κατ οναρ εφανη (5648) αυτω λεγων (5723) ιωσηφ υιος δαυιδ μη φοβηθης (5680) παραλαβειν (5629) μαριαν την γυναικα σου το γαρ εν αυτη γεννηθεν (5685) εκ πνευματος εστιν (5719) αγιου
PES – ܟ݁ܰܕ݂ ܗܳܠܶܝܢ ܕ݁ܶܝܢ ܐܶܬ݂ܪܰܥܺܝ ܐܶܬ݂ܚܙܺܝ ܠܶܗ ܡܰܠܰܐܟ݂ܳܐ ܕ݁ܡܳܪܝܳܐ ܒ݁ܚܶܠܡܳܐ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܝܰܘܣܶܦ݂ ܒ݁ܪܶܗ ܕ݁ܕ݂ܰܘܺܝܕ݂ ܠܳܐ ܬ݁ܶܕ݂ܚܰܠ ܠܡܶܣܰܒ݂ ܠܡܰܪܝܰܡ ܐܰܢ݈ܬ݁ܬ݂ܳܟ݂ ܗܰܘ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܶܐܬ݂ܺܝܠܶܕ݂ ܒ݁ܳܗ ܡܶܢ ܪܽܘܚܳܐ ܗܽܘ ܕ݁ܩܽܘܕ݂ܫܳܐ ܀
Lexical Parser:  
Matthew 1:24
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And Joseph awoke from his sleep and did as the angel of the Lord commanded him, and took {Mary} as his wife,
NA26 – ἐγερθεὶς (5685) δὲ Ἰωσὴφ ἀπὸ τοῦ ὕπνου ἐποίησεν (5656) ὡς προσέταξεν αὐτῷ ἄγγελος κυρίου καὶ παρέλαβεν (5627) τὴν γυναῖκα αὐτοῦ·
WH – εγερθεις (5685) δε [ [ο] | ο ] ιωσηφ απο του υπνου εποιησεν (5656) ως προσεταξεν (5656) αυτω ο αγγελος κυριου και παρελαβεν (5627) την γυναικα αυτου
PES – ܟ݁ܰܕ݂ ܩܳܡ ܕ݁ܶܝܢ ܝܰܘܣܶܦ݂ ܡܶܢ ܫܶܢܬ݂ܶܗ ܥܒ݂ܰܕ݂ ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܕ݁ܰܦ݂ܩܰܕ݂ ܠܶܗ ܡܰܠܰܐܟ݂ܶܗ ܕ݁ܡܳܪܝܳܐ ܘܕ݂ܰܒ݂ܪܳܗ ܠܰܐܢ݈ܬ݁ܬ݂ܶܗ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile