Lectionary Calendar
Wednesday, February 21st, 2024
the First Week of Lent
There are 39 days til Easter!
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 16:3

New American Standard Bible
Matthew 16:3
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""And in the morning, '{There will be} a storm today, for the sky is red and threatening.' Do you know how to discern the appearance of the sky, but cannot {discern} the signs of the times?
NA26 – καὶ πρωΐ, Σήμερον χειμών, πυρράζει (5719) γὰρ στυγνάζων (5723) οὐρανός. τὸ μὲν πρόσωπον τοῦ οὐρανοῦ γινώσκετε (5719) διακρίνειν, (5721) τὰ δὲ σημεῖα τῶν καιρῶν οὐ δύνασθε. (5736)
WH – και πρωι σημερον χειμων πυρραζει (5719) γαρ στυγναζων (5723) ο ουρανος το μεν προσωπον του ουρανου γινωσκετε (5719) διακρινειν (5721) τα δε σημεια των καιρων ου [ δυνασθε]] (5736) | δυνασθε] (5736) ]
PES – ܘܰܒ݂ܨܰܦ݂ܪܳܐ ܐܳܡܪܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܣܰܬ݂ܘܳܐ ܗܽܘ ܣܶܡܩܰܬ݂ ܓ݁ܶܝܪ ܫܡܰܝܳܐ ܟ݁ܡܺܝܪܳܐܝܺܬ݂ ܢܳܣܒ݁ܰܝ ܒ݁ܰܐܦ݁ܶܐ ܦ݁ܰܪܨܽܘܦ݁ܳܐ ܕ݁ܰܫܡܰܝܳܐ ܝܳܕ݂ܥܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܕ݁ܬ݂ܶܒ݂ܩܽܘܢ ܐܳܬ݂ܘܳܬ݂ܳܐ ܕ݁ܙܰܒ݂ܢܳܐ ܗܳܢܳܐ ܠܳܐ ܝܳܕ݂ܥܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܕ݁ܬ݂ܶܦ݂ܪܫܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile