Lectionary Calendar
Tuesday, February 27th, 2024
the Second Week of Lent
There are 33 days til Easter!
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 16:23

New American Standard Bible
Matthew 16:23
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But He turned and said to Peter, ""Get behind Me, Satan! You are a stumbling block to Me; for you are not setting your mind on God's interests, but man's."
NA26 – δὲ στραφεὶς (5651) εἶπεν (5627) τῷ Πέτρῳ, Ὕπαγε (5720) ὀπίσω μου, Σατανᾶ· σκάνδαλον εἶ (5748) ἐμοῦ, ὅτι οὐ φρονεῖς (5719) τὰ τοῦ θεοῦ ἀλλὰ τὰ τῶν ἀνθρώπων.
WH – ο δε στραφεις (5651) ειπεν (5627) τω πετρω υπαγε (5720) οπισω μου σατανα σκανδαλον ει (5719) εμου οτι ου φρονεις (5719) τα του θεου αλλα τα των ανθρωπων
PES – ܗܽܘ ܕ݁ܶܝܢ ܐܶܬ݂ܦ݁ܢܺܝ ܘܶܐܡܰܪ ܠܟ݂ܺܐܦ݂ܳܐ ܙܶܠ ܠܳܟ݂ ܠܒ݂ܶܣܬ݁ܰܪܝ ܣܳܛܳܢܳܐ ܬ݁ܽܘܩܰܠܬ݁ܳܐ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܠܺܝ ܕ݁ܠܳܐ ܡܶܬ݂ܪܰܥܶܐ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܐܶܠܳܐ ܕ݁ܰܒ݂ܢܰܝ ܐ݈ܢܳܫܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile