Lectionary Calendar
Friday, April 12th, 2024
the Second Week after Easter
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 15:8

New American Standard Bible
Matthew 15:8
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ' , .
NA26 – λαὸς οὗτος τοῖς χείλεσίν με τιμᾷ, (5719) δὲ καρδία αὐτῶν πόρρω ἀπέχει (5719) ἀπ ἐμοῦ·
WH – ο λαος ουτος τοις χειλεσιν με τιμα (5719) η δε καρδια αυτων πορρω απεχει (5719) απ εμου
PES – ܥܰܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܒ݁ܣܶܦ݂ܘܳܬ݂ܶܗ ܗ݈ܘ ܡܝܰܩܰܪ ܠܺܝ ܠܶܒ݁ܗܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܣܰܓ݁ܺܝ ܪܰܚܺܝܩ ܡܶܢܝ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile