Lectionary Calendar
Tuesday, April 23rd, 2024
the Fourth Week after Easter
Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 15:33

New American Standard Bible
Matthew 15:33
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – The disciples *said to Him, ""Where would we get so many loaves in {this} desolate place to satisfy such a large crowd?"
NA26 – καὶ λέγουσιν (5719) αὐτῷ οἱ μαθηταί, Πόθεν ἡμῖν ἐν ἐρημίᾳ ἄρτοι τοσοῦτοι ὥστε χορτάσαι (5658) ὄχλον τοσοῦτον;
WH – και λεγουσιν (5719) αυτω οι μαθηται ποθεν ημιν εν ερημια αρτοι τοσουτοι ωστε χορτασαι (5658) οχλον τοσουτον
PES – ܐܳܡܪܺܝܢ ܠܶܗ ܬ݁ܰܠܡܺܝܕ݂ܰܘܗ݈ܝ ܐܰܝܡܶܟ݁ܳܐ ܠܰܢ ܒ݁ܚܽܘܪܒ݁ܳܐ ܠܰܚܡܳܐ ܕ݁ܰܢܣܰܒ݁ܰܥ ܟ݁ܶܢܫܳܐ ܗܳܢܳܐ ܟ݁ܽܠܶܗ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile