Lectionary Calendar
Wednesday, April 17th, 2024
the Third Week after Easter
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 14:20

New American Standard Bible
Matthew 14:20
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – and they all ate and were satisfied. They picked up what was left over of the broken pieces, twelve full baskets.
NA26 – καὶ ἔφαγον (5627) πάντες καὶ ἐχορτάσθησαν, (5681) καὶ ἦραν (5656) τὸ περισσεῦον (5723) τῶν κλασμάτων δώδεκα κοφίνους πλήρεις.
WH – και εφαγον (5627) παντες και εχορτασθησαν (5681) και ηραν (5656) το περισσευον (5723) των κλασματων δωδεκα κοφινους πληρεις
PES – ܘܶܐܟ݂ܰܠܘ ܟ݁ܽܠܗܽܘܢ ܘܰܣܒ݂ܰܥܘ ܘܰܫܩܰܠܘ ܬ݁ܰܘܬ݁ܳܪܶܐ ܕ݁ܰܩܨܳܝܶܐ ܬ݁ܪܶܥܣܰܪ ܩܽܘܦ݂ܺܝܢܺܝܢ ܟ݁ܰܕ݂ ܡܠܶܝܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile