Lectionary Calendar
Saturday, April 13th, 2024
the Second Week after Easter
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 13:43

New American Standard Bible
Matthew 13:43
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""Then in the kingdom of their Father. He who has ears, let him hear.
NA26 – Τότε οἱ δίκαιοι ἐκλάμψουσιν (5692) ὡς ἥλιος ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ πατρὸς αὐτῶν. ἔχων (5723) ὦτα ἀκουέτω. (5720)
WH – τοτε οι δικαιοι εκλαμψουσιν (5692) ως ο ηλιος εν τη βασιλεια του πατρος αυτων ο εχων (5723) ωτα ακουετω (5720)
PES – ܗܳܝܕ݁ܶܝܢ ܙܰܕ݁ܺܝܩܶܐ ܢܶܢܗܪܽܘܢ ܐܰܝܟ݂ ܫܶܡܫܳܐ ܒ݁ܡܰܠܟ݁ܽܘܬ݂ܶܗ ܕ݁ܰܐܒ݂ܽܘܗܽܘܢ ܡܰܢ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܠܶܗ ܐܶܕ݂ܢܶܐ ܕ݁ܢܶܫܡܰܥ ܢܶܫܡܰܥ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile