Lectionary Calendar
Monday, April 15th, 2024
the Third Week after Easter
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 13:24,27

New American Standard Bible
Matthew 13:24
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Jesus presented another parable to them, saying, ""The kingdom of heaven may be compared to a man who sowed good seed in his field.
NA26 – Ἄλλην παραβολὴν παρέθηκεν (5656) αὐτοῖς λέγων, (5723) Ὡμοιώθη (5681) βασιλεία τῶν οὐρανῶν ἀνθρώπῳ σπείραντι (5660) καλὸν σπέρμα ἐν τῷ ἀγρῷ αὐτοῦ.
WH – αλλην παραβολην παρεθηκεν (5656) αυτοις λεγων (5723) ωμοιωθη (5681) η βασιλεια των ουρανων ανθρωπω σπειραντι (5660) καλον σπερμα εν τω αγρω αυτου
PES – ܐ݈ܚܪܺܢܳܐ ܡܰܬ݂ܠܳܐ ܐܰܡܬ݁ܶܠ ܠܗܽܘܢ ܘܶܐܡܰܪ ܕ݁ܳܡܝܳܐ ܡܰܠܟ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܫܡܰܝܳܐ ܠܓ݂ܰܒ݂ܪܳܐ ܕ݁ܰܙܪܰܥ ܙܰܪܥܳܐ ܛܳܒ݂ܳܐ ܒ݁ܰܩܪܺܝܬ݂ܶܗ ܀
Lexical Parser:  
Matthew 13:27
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""The slaves of the landowner came and said to him, 'Sir, did you not sow good seed in your field? How then does it have tares?'
NA26 – προσελθόντες (5631) δὲ οἱ δοῦλοι τοῦ οἰκοδεσπότου εἶπον (5627) αὐτῷ, Κύριε, οὐχὶ καλὸν σπέρμα ἔσπειρας (5656) ἐν τῷ σῷ ἀγρῷ; πόθεν οὖν ἔχει (5719) ζιζάνια;
WH – προσελθοντες (5631) δε οι δουλοι του οικοδεσποτου ειπον (5627) αυτω κυριε ουχι καλον σπερμα εσπειρας (5656) εν τω σω αγρω ποθεν ουν εχει (5719) ζιζανια
PES – ܘܰܩܪܶܒ݂ܘ ܥܰܒ݂ܕ݁ܰܘܗ݈ܝ ܕ݁ܡܳܪܶܐ ܒ݁ܰܝܬ݁ܳܐ ܘܶܐܡܰܪܘ ܠܶܗ ܡܳܪܰܢ ܠܳܐ ܗܳܐ ܙܰܪܥܳܐ ܛܳܒ݂ܳܐ ܙܪܰܥܬ݁ ܒ݁ܰܩܪܺܝܬ݂ܳܟ݂ ܡܶܢ ܐܰܝܡܶܟ݁ܳܐ ܐܺܝܬ݂ ܒ݁ܶܗ ܙܺܝܙܳܢܶܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile