Lectionary Calendar
Sunday, February 25th, 2024
the Second Sunday of Lent
There are 35 days til Easter!
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 12:39-41

New American Standard Bible
Matthew 12:39
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But He answered and said to them, ""An evil and adulterous generation craves for a sign; and {yet} no sign will be given to it but the sign of Jonah the prophet;
NA26 – δὲ ἀποκριθεὶς (5679) εἶπεν (5627) αὐτοῖς, Γενεὰ πονηρὰ καὶ μοιχαλὶς σημεῖον ἐπιζητεῖ, (5719) καὶ σημεῖον οὐ δοθήσεται (5701) αὐτῇ εἰ μὴ τὸ σημεῖον Ἰωνᾶ τοῦ προφήτου.
WH – ο δε αποκριθεις (5679) ειπεν (5627) αυτοις γενεα πονηρα και μοιχαλις σημειον επιζητει (5719) και σημειον ου δοθησεται (5701) αυτη ει μη το σημειον ιωνα του προφητου
PES – ܗܽܘ ܕ݁ܶܝܢ ܥܢܳܐ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܫܰܪܒ݁ܬ݂ܳܐ ܒ݁ܺܝܫܬ݁ܳܐ ܘܓ݂ܰܝܳܪܬ݂ܳܐ ܐܳܬ݂ܳܐ ܒ݁ܳܥܝܳܐ ܘܳܐܬ݂ܳܐ ܠܳܐ ܬ݁ܶܬ݂ܺܝܗܶܒ݂ ܠܳܗ ܐܶܠܳܐ ܐܳܬ݂ܶܗ ܕ݁ܝܰܘܢܳܢ ܢܒ݂ܺܝܳܐ ܀
Lexical Parser:  
Matthew 12:40
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – for just as , so will the Son of Man be three days and three nights in the heart of the earth.
NA26 – ὥσπερ γὰρ ἦν (5713) Ἰωνᾶς ἐν τῇ κοιλίᾳ τοῦ κήτους τρεῖς ἡμέρας καὶ τρεῖς νύκτας, οὕτως ἔσται (5704) υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐν τῇ καρδίᾳ τῆς γῆς τρεῖς ἡμέρας καὶ τρεῖς νύκτας.
WH – ωσπερ γαρ ην (5707) ιωνας εν τη κοιλια του κητους τρεις ημερας και τρεις νυκτας ουτως εσται (5695) ο υιος του ανθρωπου εν τη καρδια της γης τρεις ημερας και τρεις νυκτας
PES – ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܰܗܘܳܐ ܝܰܘܢܳܢ ܒ݁ܟ݂ܰܪܣܶܗ ܕ݁ܢܽܘܢܳܐ ܬ݁ܠܳܬ݂ܳܐ ܝܰܘܡܺܝܢ ܘܰܬ݂ܠܳܬ݂ܳܐ ܠܰܝܠܰܘܳܢ ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܒ݁ܪܶܗ ܕ݁ܐ݈ܢܳܫܳܐ ܒ݁ܠܶܒ݁ܳܗ ܕ݁ܰܐܪܥܳܐ ܬ݁ܠܳܬ݂ܳܐ ܐܺܝܡܳܡܺܝܢ ܘܰܬ݂ܠܳܬ݂ܳܐ ܠܰܝܠܰܘܳܢ ܀
Lexical Parser:  
Matthew 12:41
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""The men of Nineveh will stand up with this generation at the judgment, and will condemn it because they repented at the preaching of Jonah; and behold, something greater than Jonah is here.
NA26 – ἄνδρες Νινευῖται ἀναστήσονται (5698) ἐν τῇ κρίσει μετὰ τῆς γενεᾶς ταύτης καὶ κατακρινοῦσιν (5692) αὐτήν· ὅτι μετενόησαν (5656) εἰς τὸ κήρυγμα Ἰωνᾶ, καὶ ἰδοὺ (5628) πλεῖον Ἰωνᾶ ὧδε.
WH – ανδρες νινευιται αναστησονται (5698) εν τη κρισει μετα της γενεας ταυτης και κατακρινουσιν (5692) αυτην οτι μετενοησαν (5656) εις το κηρυγμα ιωνα και ιδου (5640) πλειον ιωνα ωδε
PES – ܓ݁ܰܒ݂ܪܶܐ ܢܺܝܢܘܳܝܶܐ ܢܩܽܘܡܽܘܢ ܒ݁ܕ݂ܺܝܢܳܐ ܥܰܡ ܫܰܪܒ݁ܬ݂ܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ ܘܰܢܚܰܝܒ݂ܽܘܢܳܗ ܕ݁ܗܶܢܽܘܢ ܬ݁ܳܒ݂ܘ ܒ݁ܟ݂ܳܪܽܘܙܽܘܬ݂ܶܗ ܕ݁ܝܰܘܢܳܢ ܘܗܳܐ ܕ݁ܪܰܒ݁ ܡܶܢ ܝܰܘܢܳܢ ܬ݁ܢܳܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile