Lectionary Calendar
Thursday, April 25th, 2024
the Fourth Week after Easter
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 10:14

New American Standard Bible
Matthew 10:14
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""Whoever does not receive you, nor heed your words, as you go out of that house or that city, shake the dust off your feet.
NA26 – καὶ ὃς ἂν μὴ δέξηται ὑμᾶς μηδὲ ἀκούσῃ (5661) τοὺς λόγους ὑμῶν, ἐξερχόμενοι ἔξω (5719) τῆς οἰκίας τῆς πόλεως ἐκείνης ἐκτινάξατε τὸν κονιορτὸν τῶν ποδῶν ὑμῶν.
WH – και ος αν μη δεξηται (5667) υμας μηδε ακουση (5661) τους λογους υμων εξερχομενοι (5740) εξω της οικιας η της πολεως εκεινης εκτιναξατε (5657) τον κονιορτον των ποδων υμων
PES – ܡܰܢ ܕ݁ܠܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܡܩܰܒ݁ܶܠ ܠܟ݂ܽܘܢ ܘܠܳܐ ܫܳܡܰܥ ܡܶܠܰܝܟ݁ܽܘܢ ܟ݁ܰܕ݂ ܢܳܦ݂ܩܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܡܶܢ ܒ݁ܰܝܬ݁ܳܐ ܐܰܘ ܡܶܢ ܩܪܺܝܬ݂ܳܐ ܗܳܝ ܦ݁ܶܨܘ ܚܶܠܳܐ ܡܶܢ ܪܶܓ݂ܠܰܝܟ݁ܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile