Lectionary Calendar
Tuesday, April 23rd, 2024
the Fourth Week after Easter
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Mark 8:22

New American Standard Bible
Mark 8:22
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And they *came to Bethsaida. And they *brought a blind man to Jesus and *implored Him to touch him.
NA26 – Καὶ ἔρχονται (5736) εἰς Βηθσαϊδάν. καὶ φέρουσιν (5719) αὐτῷ τυφλὸν καὶ παρακαλοῦσιν (5719) αὐτὸν ἵνα αὐτοῦ ἅψηται. (5672)
WH – και ερχονται (5736) εις βηθσαιδαν και φερουσιν (5719) αυτω τυφλον και παρακαλουσιν (5719) αυτον ινα αυτου αψηται (5672)
PES – ܘܶܐܬ݂ܳܐ ܠܒ݂ܶܝܬ݂‌ܨܰܝܳܕ݁ܳܐ ܘܰܐܝܬ݁ܺܝܘ ܠܶܗ ܣܰܡܝܳܐ ܘܒ݂ܳܥܶܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܡܶܢܶܗ ܕ݁ܢܶܩܪܽܘܒ݂ ܠܶܗ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile