Lectionary Calendar
Tuesday, February 27th, 2024
the Second Week of Lent
There are 33 days til Easter!
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Mark 7:33

New American Standard Bible
Mark 7:33
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Jesus took him aside from the crowd, by himself, and put His fingers into his ears, and after spitting, He touched his tongue {with the saliva;}
NA26 – καὶ ἀπολαβόμενος (5642) αὐτὸν ἀπὸ τοῦ ὄχλου κατ ἰδίαν ἔβαλεν (5627) τοὺς δακτύλους αὐτοῦ εἰς τὰ ὦτα αὐτοῦ καὶ πτύσας (5660) ἥψατο (5662) τῆς γλώσσης αὐτοῦ,
WH – και απολαβομενος (5642) αυτον απο του οχλου κατ ιδιαν εβαλεν (5627) τους δακτυλους αυτου εις τα ωτα αυτου και πτυσας (5660) ηψατο (5662) της γλωσσης αυτου
PES – ܘܢܰܓ݂ܕ݁ܶܗ ܡܶܢ ܟ݁ܶܢܫܳܐ ܒ݁ܰܠܚܽܘܕ݂ܰܘܗ݈ܝ ܘܰܐܪܡܺܝ ܨܶܒ݂ܥܳܬ݂ܶܗ ܒ݁ܶܐܕ݂ܢܰܘܗ݈ܝ ܘܪܰܩ ܘܰܩܪܶܒ݂ ܠܠܶܫܳܢܶܗ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile