Lectionary Calendar
Thursday, April 25th, 2024
the Fourth Week after Easter
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Mark 4:22

New American Standard Bible
Mark 4:22
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""For nothing is hidden, except to be revealed; nor has {anything} been secret, but that it would come to light.
NA26 – οὐ γάρ ἐστιν (5748) κρυπτὸν ἐὰν μὴ ἵνα φανερωθῇ, (5686) οὐδὲ ἐγένετο (5633) ἀπόκρυφον ἀλλ ἵνα ἔλθῃ (5632) εἰς φανερόν.
WH – ου γαρ εστιν (5719) κρυπτον εαν μη ινα φανερωθη (5686) ουδε εγενετο (5633) αποκρυφον αλλ ινα ελθη (5632) εις φανερον
PES – ܠܰܝܬ݁ ܓ݁ܶܝܪ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܰܛܫܶܐ ܕ݁ܠܳܐ ܢܶܬ݂ܓ݁ܠܶܐ ܘܠܳܐ ܗ݈ܘܳܐ ܒ݁ܛܽܘܫܝܳܐ ܘܠܳܐ ܡܶܬ݂ܓ݁ܠܶܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile