Lectionary Calendar
Saturday, March 2nd, 2024
the Second Week of Lent
There are 29 days til Easter!
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Mark 1:22

New American Standard Bible
Mark 1:22
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – They were amazed at His teaching; for He was teaching them as {one} having authority, and not as the scribes.
NA26 – καὶ ἐξεπλήσσοντο ἐπὶ τῇ διδαχῇ αὐτοῦ, ἦν (5713) γὰρ διδάσκων (5723) αὐτοὺς ὡς ἐξουσίαν ἔχων (5723) καὶ οὐχ ὡς οἱ γραμματεῖς.
WH – και εξεπλησσοντο (5712) επι τη διδαχη αυτου ην (5707) γαρ διδασκων (5723) αυτους ως εξουσιαν εχων (5723) και ουχ ως οι γραμματεις
PES – ܘܬ݂ܰܡܺܝܗܺܝܢ ܗܘܰܘ ܒ݁ܝܽܘܠܦ݁ܳܢܶܗ ܡܰܠܶܦ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܓ݁ܶܝܪ ܐܰܝܟ݂ ܡܫܰܠܛܳܐ ܘܠܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܣܳܦ݂ܪܰܝܗܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile