Lectionary Calendar
Saturday, April 13th, 2024
the Second Week after Easter
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Mark 1:15

New American Standard Bible
Mark 1:15
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – and saying, ""The time is fulfilled, and the kingdom of God is at hand; repent and believe in the gospel."
NA26 – καὶ λέγων (5723) ὅτι Πεπλήρωται (5769) καιρὸς καὶ ἤγγικεν (5758) βασιλεία τοῦ θεοῦ· μετανοεῖτε (5720) καὶ πιστεύετε (5720) ἐν τῷ εὐαγγελίῳ.
WH – [ [και λεγων] (5723) | και λεγων (5723) ] οτι πεπληρωται (5769) ο καιρος και ηγγικεν (5758) η βασιλεια του θεου μετανοειτε (5720) και πιστευετε (5720) εν τω ευαγγελιω
PES – ܘܶܐܡܰܪ ܫܠܶܡ ܠܶܗ ܙܰܒ݂ܢܳܐ ܘܰܡܛܳܬ݂ ܡܰܠܟ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܬ݁ܽܘܒ݂ܘ ܘܗܰܝܡܶܢܘ ܒ݁ܰܣܒ݂ܰܪܬ݂ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile