Lectionary Calendar
Tuesday, February 27th, 2024
the Second Week of Lent
There are 33 days til Easter!
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Mark 14:3-5

New American Standard Bible
Mark 14:3
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – While He was in Bethany at the home of Simon the leper, and reclining {at the table,} there came a woman with an alabaster vial of very costly perfume of pure nard; {and} she broke the vial and poured it over His head.
NA26 – Καὶ ὄντος (5752) αὐτοῦ ἐν Βηθανίᾳ ἐν τῇ οἰκίᾳ Σίμωνος τοῦ λεπροῦ κατακειμένου (5740) αὐτοῦ ἦλθεν (5627) γυνὴ ἔχουσα (5723) ἀλάβαστρον μύρου νάρδου πιστικῆς πολυτελοῦς· συντρίψασα (5660) τὴν ἀλάβαστρον κατέχεεν (5656) αὐτοῦ τῆς κεφαλῆς.
WH – και οντος (5723) αυτου εν βηθανια εν τη οικια σιμωνος του λεπρου κατακειμενου (5740) αυτου ηλθεν (5627) γυνη εχουσα (5723) αλαβαστρον μυρου ναρδου πιστικης πολυτελους συντριψασα (5660) την αλαβαστρον κατεχεεν (5656) αυτου της κεφαλης
PES – ܘܟ݂ܰܕ݂ ܗܽܘ ܐܺܝܬ݂ܰܘܗ݈ܝ ܒ݁ܒ݂ܶܝܬ݂‌ܥܰܢܝܳܐ ܒ݁ܒ݂ܰܝܬ݁ܶܗ ܕ݁ܫܶܡܥܽܘܢ ܓ݁ܰܪܒ݁ܳܐ ܟ݁ܰܕ݂ ܣܡܺܝܟ݂ ܐܶܬ݂ܳܬ݂ ܐܰܢ݈ܬ݁ܬ݂ܳܐ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܥܠܶܝܗ ܫܳܛܺܝܦ݂ܬ݁ܳܐ ܕ݁ܒ݂ܶܣܡܳܐ ܕ݁ܢܰܪܕ݁ܺܝܢ ܪܺܫܳܝܳܐ ܣܰܓ݁ܺܝ ܕ݁ܡܰܝܳܐ ܘܰܦ݂ܬ݂ܰܚܬ݂ܳܗ ܘܰܐܫܦ݁ܰܥܬ݂ܳܗ ܥܰܠ ܪܺܫܶܗ ܕ݁ܝܶܫܽܘܥ ܀
Lexical Parser:  
Mark 14:4
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But some were indignantly {remarking} to one another, ""Why has this perfume been wasted?
NA26 – ἦσαν (5713) δέ τινες ἀγανακτοῦντες (5723) πρὸς ἑαυτούς, Εἰς τί ἀπώλεια αὕτη τοῦ μύρου γέγονεν; (5754)
WH – ησαν (5707) δε τινες αγανακτουντες (5723) προς εαυτους εις τι η απωλεια αυτη του μυρου γεγονεν (5754)
PES – ܐܺܝܬ݂ ܗ݈ܘܰܘ ܕ݁ܶܝܢ ܐ݈ܢܳܫܳܐ ܡܶܢ ܬ݁ܰܠܡܺܝܕ݂ܶܐ ܕ݁ܶܐܬ݂ܒ݁ܶܐܫ ܠܗܽܘܢ ܒ݁ܢܰܦ݂ܫܗܽܘܢ ܘܶܐܡܰܪܘ ܕ݁ܰܠܡܳܢܳܐ ܗܘܳܐ ܐܰܒ݂ܕ݁ܳܢܳܐ ܕ݁ܗܳܢܳܐ ܒ݁ܶܣܡܳܐ ܀
Lexical Parser:  
Mark 14:5
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""For this perfume might have been sold for over three hundred denarii, and {the money} given to the poor." And they were scolding her.
NA26 – ἠδύνατο (5711) γὰρ τοῦτο τὸ μύρον πραθῆναι (5683) ἐπάνω δηναρίων τριακοσίων καὶ δοθῆναι (5683) τοῖς πτωχοῖς· καὶ ἐνεβριμῶντο (5711) αὐτῇ.
WH – ηδυνατο (5711) γαρ τουτο το μυρον πραθηναι (5683) επανω δηναριων τριακοσιων και δοθηναι (5683) τοις πτωχοις και ενεβριμωντο (5711) αυτη
PES – ܡܶܫܟ݁ܰܚ ܗ݈ܘܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܠܡܶܙܕ݁ܰܒ݁ܳܢܽܘ ܝܰܬ݁ܺܝܪ ܡܶܢ ܬ݁ܠܳܬ݂ܡܳܐܐ ܕ݁ܺܝܢܳܪܺܝܢ ܘܰܠܡܶܬ݂ܺܝܗܳܒ݂ܽܘ ܠܡܶܣܟ݁ܺܢܶܐ ܘܡܶܙܕ݁ܰܥܦ݁ܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܒ݁ܶܗ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile