Lectionary Calendar
Monday, March 4th, 2024
the Third Week of Lent
There are 27 days til Easter!
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Mark 13:24

New American Standard Bible
Mark 13:24
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""But in those days, after that tribulation, ,
NA26 – Ἀλλὰ ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις μετὰ τὴν θλῖψιν ἐκείνην ἥλιος σκοτισθήσεται, (5701) καὶ σελήνη οὐ δώσει (5692) τὸ φέγγος αὐτῆς,
WH – αλλα εν εκειναις ταις ημεραις μετα την θλιψιν εκεινην ο ηλιος σκοτισθησεται (5701) και η σεληνη ου δωσει (5692) το φεγγος αυτης
PES – ܒ݁ܗܳܢܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܝܰܘܡܳܬ݂ܳܐ ܒ݁ܳܬ݂ܰܪ ܐܽܘܠܨܳܢܳܐ ܗܰܘ ܫܶܡܫܳܐ ܢܶܚܫܰܟ݂ ܘܣܰܗܪܳܐ ܠܳܐ ܢܶܬ݁ܶܠ ܢܽܘܗܪܶܗ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile