Lectionary Calendar
Monday, April 22nd, 2024
the Fourth Week after Easter
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Mark 10:45

New American Standard Bible
Mark 10:45
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""For even the Son of Man did not come to be served, but to serve, and to give His life a ransom for many."
NA26 – καὶ γὰρ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου οὐκ ἦλθεν (5627) διακονηθῆναι (5683) ἀλλὰ διακονῆσαι (5658) καὶ δοῦναι (5629) τὴν ψυχὴν αὐτοῦ λύτρον ἀντὶ πολλῶν.
WH – και γαρ ο υιος του ανθρωπου ουκ ηλθεν (5627) διακονηθηναι (5683) αλλα διακονησαι (5658) και δουναι (5629) την ψυχην αυτου λυτρον αντι πολλων
PES – ܐܳܦ݂ ܒ݁ܪܶܗ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܐ݈ܢܳܫܳܐ ܠܳܐ ܐܶܬ݂ܳܐ ܕ݁ܢܶܫܬ݁ܰܡܰܫ ܐܶܠܳܐ ܕ݁ܰܢܫܰܡܶܫ ܘܰܕ݂ܢܶܬ݁ܶܠ ܢܰܦ݂ܫܶܗ ܦ݁ܽܘܪܩܳܢܳܐ ܚܠܳܦ݂ ܣܰܓ݁ܺܝܶܐܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile