Lectionary Calendar
Saturday, April 13th, 2024
the Second Week after Easter
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Mark 10:29

New American Standard Bible
Mark 10:29
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Jesus said, ""Truly I say to you, there is no one who has left house or brothers or sisters or mother or father or children or farms, for My sake and for the gospel's sake,
NA26 – ἔφη (5713) Ἰησοῦς, Ἀμὴν λέγω (5719) ὑμῖν, οὐδείς ἐστιν (5748) ὃς ἀφῆκεν (5656) οἰκίαν ἀδελφοὺς ἀδελφὰς μητέρα πατέρα τέκνα ἀγροὺς ἕνεκεν ἐμοῦ καὶ ἕνεκεν τοῦ εὐαγγελίου,
WH – εφη (5707) ο ιησους αμην λεγω (5719) υμιν ουδεις εστιν (5719) ος αφηκεν (5656) οικιαν η αδελφους η αδελφας η μητερα η πατερα η τεκνα η αγρους ενεκεν εμου και [ [ενεκεν] | ενεκεν ] του ευαγγελιου
PES – ܥܢܳܐ ܝܶܫܽܘܥ ܘܶܐܡܰܪ ܐܰܡܺܝܢ ܐܳܡܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܠܰܝܬ݁ ܐ݈ܢܳܫ ܕ݁ܫܳܒ݂ܶܩ ܒ݁ܳܬ݁ܶܐ ܐܰܘ ܐܰܚܶܐ ܐܰܘ ܐܰܚܘܳܬ݂ܳܐ ܐܰܘ ܐܰܒ݂ܳܐ ܐܰܘ ܐܶܡܳܐ ܐܰܘ ܐܰܢ݈ܬ݁ܬ݂ܳܐ ܐܰܘ ܒ݁ܢܰܝܳܐ ܐܰܘ ܩܽܘܪܝܳܐ ܡܶܛܽܠܳܬ݂ܝ ܘܡܶܛܽܠ ܣܒ݂ܰܪܬ݂ܝ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile