Lectionary Calendar
Saturday, April 20th, 2024
the Third Week after Easter
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 9:8,19

New American Standard Bible
Luke 9:8
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – and by some that Elijah had appeared, and by others that one of the prophets of old had risen again.
NA26 – ὑπό τινων δὲ ὅτι Ἠλίας ἐφάνη, (5648) ἄλλων δὲ ὅτι προφήτης τις τῶν ἀρχαίων ἀνέστη. (5627)
WH – υπο τινων δε οτι ηλιας εφανη (5648) αλλων δε οτι προφητης τις των αρχαιων ανεστη (5627)
PES – ܐ݈ܚܪܳܢܶܐ ܕ݁ܶܝܢ ܐܳܡܪܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܕ݁ܺܐܠܺܝܳܐ ܐܶܬ݂ܚܙܺܝ ܘܰܐ݈ܚܪܳܢܶܐ ܕ݁ܰܢܒ݂ܺܝܳܐ ܡܶܢ ܢܒ݂ܺܝܶܐ ܩܰܕ݂ܡܳܝܶܐ ܩܳܡ ܀
Lexical Parser:  
Luke 9:19
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – They answered and said, ""John the Baptist, and others {say} Elijah; but others, that one of the prophets of old has risen again."
NA26 – οἱ δὲ ἀποκριθέντες (5679) εἶπαν, (5627) Ἰωάννην τὸν βαπτιστήν, ἄλλοι δὲ Ἠλίαν, ἄλλοι δὲ ὅτι προφήτης τις τῶν ἀρχαίων ἀνέστη. (5627)
WH – οι δε αποκριθεντες (5679) ειπαν (5627) ιωαννην τον βαπτιστην αλλοι δε ηλιαν αλλοι δε οτι προφητης τις των αρχαιων ανεστη (5627)
PES – ܥܢܰܘ ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܠܶܗ ܕ݁ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܡܰܥܡܕ݂ܳܢܳܐ ܘܰܐ݈ܚܪܳܢܶܐ ܕ݁ܺܐܠܺܝܳܐ ܐ݈ܚܪܳܢܶܐ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܰܢܒ݂ܺܝܳܐ ܚܰܕ݂ ܡܶܢ ܢܒ݂ܺܝܶܐ ܩܰܕ݂ܡܳܝܶܐ ܩܳܡ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile