Lectionary Calendar
Wednesday, April 24th, 2024
the Fourth Week after Easter
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 8:38

New American Standard Bible
Luke 8:38
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But the man from whom the demons had gone out was begging Him that he might accompany Him; but He sent him away, saying,
NA26 – ἐδεῖτο (5711) δὲ αὐτοῦ ἀνὴρ ἀφ οὗ ἐξεληλύθει τὰ δαιμόνια εἶναι (5750) σὺν αὐτῷ· ἀπέλυσεν (5656) δὲ αὐτὸν λέγων, (5723)
WH – εδειτο (5711) δε αυτου ο ανηρ αφ ου εξεληλυθει (5714) τα δαιμονια ειναι (5721) συν αυτω απελυσεν (5656) δε αυτον λεγων (5723)
PES – ܗܰܘ ܕ݁ܶܝܢ ܓ݁ܰܒ݂ܪܳܐ ܕ݁ܰܢܦ݂ܰܩܘ ܡܶܢܶܗ ܫܺܐܕ݂ܶܐ ܒ݁ܳܥܶܐ ܗ݈ܘܳܐ ܡܶܢܶܗ ܕ݁ܰܠܘܳܬ݂ܶܗ ܢܶܗܘܶܐ ܘܰܫܪܳܝܗ݈ܝ ܝܶܫܽܘܥ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile