Lectionary Calendar
Monday, March 4th, 2024
the Third Week of Lent
There are 27 days til Easter!
Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 6:29

New American Standard Bible
Luke 6:29
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""Whoever hits you on the cheek, offer him the other also; and whoever takes away your coat, do not withhold your shirt from him either.
NA26 – τῷ τύπτοντί (5723) σε ἐπὶ τὴν σιαγόνα πάρεχε (5720) καὶ τὴν ἄλλην, καὶ ἀπὸ τοῦ αἴροντός (5723) σου τὸ ἱμάτιον καὶ τὸν χιτῶνα μὴ κωλύσῃς. (5661)
WH – τω τυπτοντι (5723) σε επι την σιαγονα παρεχε (5720) και την αλλην και απο του αιροντος (5723) σου το ιματιον και τον χιτωνα μη κωλυσης (5661)
PES – ܘܠܰܕ݂ܡܳܚܶܐ ܠܳܟ݂ ܥܰܠ ܦ݁ܰܟ݁ܳܟ݂ ܩܰܪܶܒ݂ ܠܶܗ ܐ݈ܚܪܺܢܳܐ ܘܡܶܢ ܡܰܢ ܕ݁ܫܳܩܶܠ ܡܰܪܛܽܘܛܳܟ݂ ܠܳܐ ܬ݁ܶܟ݂ܠܶܐ ܐܳܦ݂ ܟ݁ܽܘܬ݁ܺܝܢܳܟ݂ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile