Lectionary Calendar
Wednesday, February 28th, 2024
the Second Week of Lent
There are 32 days til Easter!
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 4:17,20

New American Standard Bible
Luke 4:17
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And the book of the prophet Isaiah was handed to Him. And He opened the book and found the place where it was written,
NA26 – καὶ ἐπεδόθη (5681) αὐτῷ βιβλίον τοῦ προφήτου Ἠσαΐου, καὶ ἀναπτύξας τὸ βιβλίον εὗρεν (5627) τὸν τόπον οὗ ἦν (5713) γεγραμμένον, (5772)
WH – και επεδοθη (5681) αυτω βιβλιον του προφητου ησαιου και [ ανοιξας (5660) | αναπτυξας (5660) ] το βιβλιον ευρεν (5627) [ [τον] | τον ] τοπον ου ην (5707) γεγραμμενον (5772)
PES – ܘܶܐܬ݂ܺܝܗܶܒ݂ ܠܶܗ ܣܶܦ݂ܪܳܐ ܕ݁ܶܐܫܰܥܝܳܐ ܢܒ݂ܺܝܳܐ ܘܰܦ݂ܬ݂ܰܚ ܝܶܫܽܘܥ ܣܶܦ݂ܪܳܐ ܘܶܐܫܟ݁ܰܚ ܕ݁ܽܘܟ݁ܬ݂ܳܐ ܐܰܝܟ݁ܳܐ ܕ݁ܰܟ݂ܬ݂ܺܝܒ݂ ܀
Lexical Parser:  
Luke 4:20
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And He closed the book, gave it back to the attendant and sat down; and the eyes of all in the synagogue were fixed on Him.
NA26 – καὶ πτύξας τὸ βιβλίον ἀποδοὺς (5631) τῷ ὑπηρέτῃ ἐκάθισεν· (5656) καὶ πάντων οἱ ὀφθαλμοὶ ἐν τῇ συναγωγῇ ἦσαν (5713) ἀτενίζοντες (5723) αὐτῷ.
WH – και πτυξας (5660) το βιβλιον αποδους (5631) τω υπηρετη εκαθισεν (5656) και παντων οι οφθαλμοι εν τη συναγωγη ησαν (5707) ατενιζοντες (5723) αυτω
PES – ܘܰܟ݂ܪܰܟ݂ ܣܶܦ݂ܪܳܐ ܘܝܰܗܒ݁ܶܗ ܠܰܡܫܰܡܫܳܢܳܐ ܘܶܐܙܰܠ ܝܺܬ݂ܶܒ݂ ܟ݁ܽܠܗܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܒ݂ܰܟ݂ܢܽܘܫܬ݁ܳܐ ܥܰܝܢܰܝܗܽܘܢ ܚܳܝܪܳܢ ܗ݈ܘܰܝ ܒ݁ܶܗ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile