Lectionary Calendar
Tuesday, April 16th, 2024
the Third Week after Easter
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 3:17

New American Standard Bible
Luke 3:17
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""His winnowing fork is in His hand to thoroughly clear His threshing floor, and to gather the wheat into His barn; but He will burn up the chaff with unquenchable fire."
NA26 – οὗ τὸ πτύον ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ διακαθᾶραι (5658) τὴν ἅλωνα αὐτοῦ καὶ συναγαγεῖν (5629) τὸν σῖτον εἰς τὴν ἀποθήκην αὐτοῦ, τὸ δὲ ἄχυρον κατακαύσει (5692) πυρὶ ἀσβέστῳ.
WH – ου το πτυον εν τη χειρι αυτου διακαθαραι (5658) την αλωνα αυτου και συναγαγειν (5629) τον σιτον εις την αποθηκην αυτου το δε αχυρον κατακαυσει (5692) πυρι ασβεστω
PES – ܗܰܘ ܕ݁ܰܐܚܺܝܕ݂ ܪܰܦ݂ܫܳܐ ܒ݁ܺܐܝܕ݂ܶܗ ܘܰܡܕ݂ܰܟ݁ܶܐ ܐܶܕ݁ܪܰܘܗ݈ܝ ܘܚܶܛܶܐ ܟ݁ܳܢܶܫ ܠܰܐܘܨܪܰܘܗ݈ܝ ܘܬ݂ܶܒ݂ܢܳܐ ܢܰܘܩܶܕ݂ ܒ݁ܢܽܘܪܳܐ ܕ݁ܠܳܐ ܕ݁ܳܥܟ݁ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile