Lectionary Calendar
Monday, April 15th, 2024
the Third Week after Easter
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 2:21

New American Standard Bible
Luke 2:21
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And when eight days had passed, before His circumcision, His name was {then} called Jesus, the name given by the angel before He was conceived in the womb.
NA26 – Καὶ ὅτε ἐπλήσθησαν (5681) ἡμέραι ὀκτὼ τοῦ περιτεμεῖν (5629) αὐτόν, καὶ ἐκλήθη (5681) τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἰησοῦς, τὸ κληθὲν (5685) ὑπὸ τοῦ ἀγγέλου πρὸ τοῦ συλλημφθῆναι (5683) αὐτὸν ἐν τῇ κοιλίᾳ.
WH – και οτε επλησθησαν (5681) ημεραι οκτω του περιτεμειν (5629) αυτον και εκληθη (5681) το ονομα αυτου ιησους το κληθεν (5685) υπο του αγγελου προ του συλλημφθηναι (5683) αυτον εν τη κοιλια
PES – ܘܟ݂ܰܕ݂ ܡܠܰܘ ܬ݁ܡܳܢܝܳܐ ܝܰܘܡܺܝܢ ܕ݁ܢܶܬ݂ܓ݁ܙܰܪ ܛܰܠܝܳܐ ܐܶܬ݂ܩܪܺܝ ܫܡܶܗ ܝܶܫܽܘܥ ܕ݁ܶܐܬ݂ܩܪܺܝ ܡܶܢ ܡܰܠܰܐܟ݂ܳܐ ܩܕ݂ܳܡ ܕ݁ܢܶܬ݂ܒ݁ܛܶܢ ܒ݁ܟ݂ܰܪܣܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile