Lectionary Calendar
Monday, April 22nd, 2024
the Fourth Week after Easter
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 23:55

New American Standard Bible
Luke 23:55
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Now the women who had come with Him out of Galilee followed, and saw the tomb and how His body was laid.
NA26 – Κατακολουθήσασαι (5660) δὲ αἱ γυναῖκες, αἵτινες ἦσαν (5713) συνεληλυθυῖαι (5761) ἐκ τῆς Γαλιλαίας αὐτῷ, ἐθεάσαντο (5662) τὸ μνημεῖον καὶ ὡς ἐτέθη (5681) τὸ σῶμα αὐτοῦ,
WH – κατακολουθησασαι (5660) δε αι γυναικες αιτινες ησαν (5707) συνεληλυθυιαι (5756) εκ της γαλιλαιας αυτω εθεασαντο (5662) το μνημειον και ως ετεθη (5681) το σωμα αυτου
PES – ܩܰܪܺܝܒ݂ܳܢ ܗ݈ܘܰܝ ܕ݁ܶܝܢ ܢܶܫܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕ݁ܶܐܬ݂ܰܝ ܥܰܡܶܗ ܡܶܢ ܓ݁ܠܺܝܠܳܐ ܘܰܚܙܰܝܳܝܗ݈ܝ ܠܩܰܒ݂ܪܳܐ ܘܰܐܝܟ݁ܰܢܳܐ ܐܶܬ݁ܬ݁ܣܺܝܡ ܦ݁ܰܓ݂ܪܶܗ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile