Lectionary Calendar
Tuesday, April 23rd, 2024
the Fourth Week after Easter
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 22:51

New American Standard Bible
Luke 22:51
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But Jesus answered and said, ""Stop! No more of this." And He touched his ear and healed him.
NA26 – ἀποκριθεὶς (5679) δὲ Ἰησοῦς εἶπεν, (5627) Ἐᾶτε (5720) ἕως τούτου· καὶ ἁψάμενος (5671) τοῦ ὠτίου ἰάσατο (5662) αὐτόν.
WH – αποκριθεις (5679) δε [ [ο] | ο ] ιησους ειπεν (5627) εατε (5720) εως τουτου και αψαμενος (5671) του ωτιου ιασατο (5662) αυτον
PES – ܥܢܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܝܶܫܽܘܥ ܘܶܐܡܰܪ ܟ݁ܰܕ݁ܽܘ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܗܳܕ݂ܶܐ ܘܰܩܪܶܒ݂ ܠܶܐܕ݂ܢܶܗ ܕ݁ܗܰܘ ܕ݁ܰܒ݂ܠܰܥ ܘܰܐܣܝܳܗ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile