Lectionary Calendar
Tuesday, February 27th, 2024
the Second Week of Lent
There are 33 days til Easter!
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 21:23

New American Standard Bible
Luke 21:23
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""Woe to those who are pregnant and to those who are nursing babies in those days; for there will be great distress upon the land and wrath to this people;
NA26 – οὐαὶ ταῖς ἐν γαστρὶ ἐχούσαις (5723) καὶ ταῖς θηλαζούσαις (5723) ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις· ἔσται (5704) γὰρ ἀνάγκη μεγάλη ἐπὶ τῆς γῆς καὶ ὀργὴ τῷ λαῷ τούτῳ,
WH – ουαι ταις εν γαστρι εχουσαις (5723) και ταις θηλαζουσαις (5723) εν εκειναις ταις ημεραις εσται (5695) γαρ αναγκη μεγαλη επι της γης και οργη τω λαω τουτω
PES – ܘܳܝ ܕ݁ܶܝܢ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܒ݂ܰܛܢܳܢ ܘܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܡܰܝܢܩܳܢ ܒ݁ܗܳܢܽܘܢ ܝܰܘܡܳܬ݂ܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܓ݁ܶܝܪ ܐܽܘܠܨܳܢܳܐ ܪܰܒ݁ܳܐ ܒ݁ܰܐܪܥܳܐ ܘܪܽܘܓ݂ܙܳܐ ܥܰܠ ܥܰܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile