Lectionary Calendar
Tuesday, April 23rd, 2024
the Fourth Week after Easter
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 20:14

New American Standard Bible
Luke 20:14
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""But when the vine-growers saw him, they reasoned with one another, saying, 'This is the heir; let us kill him so that the inheritance will be ours.'
NA26 – ἰδόντες (5631) δὲ αὐτὸν οἱ γεωργοὶ διελογίζοντο (5711) πρὸς ἀλλήλους λέγοντες, (5723) Οὗτός ἐστιν (5748) κληρονόμος· ἀποκτείνωμεν (5725) αὐτόν, ἵνα ἡμῶν γένηται (5638) κληρονομία.
WH – ιδοντες (5631) δε αυτον οι γεωργοι διελογιζοντο (5711) προς αλληλους λεγοντες (5723) ουτος εστιν (5719) ο κληρονομος αποκτεινωμεν (5725) αυτον ινα ημων γενηται (5638) η κληρονομια
PES – ܟ݁ܰܕ݂ ܚܙܰܐܘܽܗ݈ܝ ܕ݁ܶܝܢ ܦ݁ܰܠܳܚܶܐ ܡܶܬ݂ܚܰܫܒ݂ܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܒ݁ܢܰܦ݂ܫܗܽܘܢ ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܗܳܢܰܘ ܝܳܪܬ݁ܳܐ ܬ݁ܰܘ ܢܶܩܛܠܺܝܘܗ݈ܝ ܘܬ݂ܶܗܘܶܐ ܝܳܪܬ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܺܝܠܰܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile