Lectionary Calendar
Monday, April 22nd, 2024
the Fourth Week after Easter
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 1:76

New American Standard Bible
Luke 1:76
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""And you, child, will be called the prophet of the Most High; For you will go on Lord ;
NA26 – Καὶ σὺ δέ, παιδίον, προφήτης ὑψίστου κληθήσῃ, (5701) προπορεύσῃ (5695) γὰρ ἐνώπιον κυρίου ἑτοιμάσαι (5658) ὁδοὺς αὐτοῦ,
WH – και συ δε παιδιον προφητης υψιστου κληθηση (5701) προπορευση (5695) γαρ ενωπιον κυριου ετοιμασαι (5658) οδους αυτου
PES – ܘܰܐܢ݈ܬ݁ ܛܰܠܝܳܐ ܢܒ݂ܺܝܶܗ ܕ݁ܥܶܠܳܝܳܐ ܬ݁ܶܬ݂ܩܪܶܐ ܬ݁ܺܐܙܰܠ ܓ݁ܶܝܪ ܩܕ݂ܳܡ ܦ݁ܰܪܨܽܘܦ݁ܶܗ ܕ݁ܡܳܪܝܳܐ ܕ݁ܰܬ݂ܛܰܝܶܒ݂ ܐܽܘܪܚܶܗ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile