Lectionary Calendar
Thursday, April 18th, 2024
the Third Week after Easter
Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 1:27

New American Standard Bible
Luke 1:27
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – to a virgin engaged to a man whose name was Joseph, of the descendants of David; and the virgin's name was Mary.
NA26 – πρὸς παρθένον ἐμνηστευμένην (5772) ἀνδρὶ ὄνομα Ἰωσὴφ ἐξ οἴκου Δαυίδ, καὶ τὸ ὄνομα τῆς παρθένου Μαριάμ.
WH – προς παρθενον εμνηστευμενην (5772) ανδρι ω ονομα ιωσηφ εξ οικου δαυιδ και το ονομα της παρθενου μαριαμ
PES – ܠܘܳܬ݂ ܒ݁ܬ݂ܽܘܠܬ݁ܳܐ ܕ݁ܰܡܟ݂ܺܝܪܳܐ ܠܓ݂ܰܒ݂ܪܳܐ ܕ݁ܰܫܡܶܗ ܝܰܘܣܶܦ݂ ܡܶܢ ܒ݁ܰܝܬ݁ܶܗ ܕ݁ܕ݂ܰܘܺܝܕ݂ ܘܰܫܡܳܗ ܠܰܒ݂ܬ݂ܽܘܠܬ݁ܳܐ ܡܰܪܝܰܡ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile