Lectionary Calendar
Tuesday, April 23rd, 2024
the Fourth Week after Easter
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 18:15

New American Standard Bible
Luke 18:15
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And they were bringing even their babies to Him so that He would touch them, but when the disciples saw it, they {began} rebuking them.
NA26 – Προσέφερον (5707) δὲ αὐτῷ καὶ τὰ βρέφη ἵνα αὐτῶν ἅπτηται· ἰδόντες (5631) δὲ οἱ μαθηταὶ ἐπετίμων (5707) αὐτοῖς.
WH – προσεφερον (5707) δε αυτω και τα βρεφη ινα αυτων απτηται (5735) ιδοντες (5631) δε οι μαθηται επετιμων (5707) αυτοις
PES – ܩܰܪܶܒ݂ܘ ܗ݈ܘܰܘ ܠܶܗ ܕ݁ܶܝܢ ܐܳܦ݂ ܝܰܠܽܘܕ݂ܶܐ ܕ݁ܢܶܩܪܽܘܒ݂ ܠܗܽܘܢ ܘܰܚܙܰܘ ܐܶܢܽܘܢ ܬ݁ܰܠܡܺܝܕ݂ܰܘܗ݈ܝ ܘܰܟ݂ܰܐܘ ܒ݁ܗܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile