Lectionary Calendar
Monday, March 4th, 2024
the Third Week of Lent
There are 27 days til Easter!
Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 17:7

New American Standard Bible
Luke 17:7
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""Which of you, having a slave plowing or tending sheep, will say to him when he has come in from the field, 'Come immediately and sit down to eat'?
NA26 – Τίς δὲ ἐξ ὑμῶν δοῦλον ἔχων (5723) ἀροτριῶντα ποιμαίνοντα, ὃς εἰσελθόντι ἐκ τοῦ ἀγροῦ ἐρεῖ (5692) αὐτῷ, Εὐθέως παρελθὼν ἀνάπεσε,
WH – τις δε εξ υμων δουλον εχων (5723) αροτριωντα (5723) η ποιμαινοντα (5723) ος εισελθοντι (5631) εκ του αγρου ερει (5692) αυτω ευθεως παρελθων (5631) αναπεσε (5628)
PES – ܡܰܢܽܘ ܕ݁ܶܝܢ ܡܶܢܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܠܶܗ ܥܰܒ݂ܕ݁ܳܐ ܕ݁ܕ݂ܳܒ݂ܰܪ ܦ݁ܰܕ݁ܳܢܳܐ ܐܰܘ ܕ݁ܪܳܥܶܐ ܥܳܢܳܐ ܘܶܐܢ ܢܺܐܬ݂ܶܐ ܡܶܢ ܚܰܩܠܳܐ ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ ܡܶܚܕ݂ܳܐ ܥܒ݂ܰܪ ܐܶܣܬ݁ܰܡ݈ܟ݁ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile