Lectionary Calendar
Thursday, April 18th, 2024
the Third Week after Easter
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 16:7

New American Standard Bible
Luke 16:7
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""Then he said to another, 'And how much do you owe?' And he said, 'A hundred measures of wheat.' He *said to him, 'Take your bill, and write eighty.'
NA26 – ἔπειτα ἑτέρῳ εἶπεν, (5627) Σὺ δὲ πόσον ὀφείλεις; (5719) δὲ εἶπεν, (5627) Ἑκατὸν κόρους σίτου. λέγει (5719) αὐτῷ, Δέξαι σου τὰ γράμματα καὶ γράψον ὀγδοήκοντα.
WH – επειτα ετερω ειπεν (5627) συ δε ποσον οφειλεις (5719) ο δε ειπεν (5627) εκατον κορους σιτου λεγει (5719) αυτω δεξαι (5663) σου τα γραμματα και γραψον (5657) ογδοηκοντα
PES – ܘܶܐܡܰܪ ܠܰܐ݈ܚܪܺܢܳܐ ܘܰܐܢ݈ܬ݁ ܡܳܢܳܐ ܚܰܝܳܒ݂ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܠܡܳܪܝ ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ ܡܳܐܐ ܟ݁ܽܘܪܺܝܢ ܚܶܛܶܐ ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ ܩܰܒ݁ܶܠ ܟ݁ܬ݂ܳܒ݂ܳܟ݂ ܘܬ݂ܶܒ݂ ܟ݁ܬ݂ܽܘܒ݂ ܬ݁ܡܳܢܺܐܝܢ ܟ݁ܽܘܪܺܝܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile