Lectionary Calendar
Monday, April 15th, 2024
the Third Week after Easter
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 15:16

New American Standard Bible
Luke 15:16
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""And he would have gladly filled his stomach with the pods that the swine were eating, and no one was giving {anything} to him.
NA26 – καὶ ἐπεθύμει χορτασθῆναι (5683) ἐκ τῶν κερατίων ὧν ἤσθιον (5707) οἱ χοῖροι, καὶ οὐδεὶς ἐδίδου (5707) αὐτῷ.
WH – και επεθυμει (5707) χορτασθηναι (5683) εκ των κερατιων ων ησθιον (5707) οι χοιροι και ουδεις εδιδου (5707) αυτω
PES – ܘܡܶܬ݂ܪܰܓ݂ܪܰܓ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܠܡܶܡܠܳܐ ܟ݁ܰܪܣܶܗ ܡܶܢ ܚܰܪܽܘܒ݂ܶܐ ܗܳܢܽܘܢ ܕ݁ܳܐܟ݂ܠܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܚܙܺܝܪܶܐ ܘܠܳܐ ܐ݈ܢܳܫ ܝܳܗܶܒ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܠܶܗ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile