Lectionary Calendar
Monday, April 22nd, 2024
the Fourth Week after Easter
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 12:13

New American Standard Bible
Luke 12:13
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Someone in the crowd said to Him, ""Teacher, tell my brother to divide the {family} inheritance with me."
NA26 – Εἶπεν (5627) δέ τις ἐκ τοῦ ὄχλου αὐτῷ, Διδάσκαλε, εἰπὲ (5628) τῷ ἀδελφῷ μου μερίσασθαι μετ ἐμοῦ τὴν κληρονομίαν.
WH – ειπεν (5627) δε τις εκ του οχλου αυτω διδασκαλε ειπε (5628) τω αδελφω μου μερισασθαι (5670) μετ εμου την κληρονομιαν
PES – ܐܶܡܰܪ ܠܶܗ ܕ݁ܶܝܢ ܐ݈ܢܳܫ ܡܶܢ ܗܰܘ ܟ݁ܶܢܫܳܐ ܡܰܠܦ݂ܳܢܳܐ ܐܶܡܰܪ ܠܳܐܚܝ ܦ݁ܳܠܶܓ݂ ܥܰܡܝ ܝܳܪܬ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile