Lectionary Calendar
Saturday, February 24th, 2024
the First Week of Lent
There are 36 days til Easter!
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 12:11

New American Standard Bible
Luke 12:11
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""When they bring you before the synagogues and the rulers and the authorities, do not worry about how or what you are to speak in your defense, or what you are to say;
NA26 – ὅταν δὲ εἰσφέρωσιν ὑμᾶς ἐπὶ τὰς συναγωγὰς καὶ τὰς ἀρχὰς καὶ τὰς ἐξουσίας, μὴ μεριμνήσητε (5661) πῶς τί ἀπολογήσησθε τί εἴπητε· (5632)
WH – οταν δε εισφερωσιν (5725) υμας επι τας συναγωγας και τας αρχας και τας εξουσιας μη μεριμνησητε (5661) πως [ [η τι] | η τι ] απολογησησθε (5667) η τι ειπητε (5632)
PES – ܡܳܐ ܕ݁ܰܡܩܰܪܒ݂ܺܝܢ ܠܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܠܰܟ݂ܢܽܘܫܳܬ݂ܳܐ ܩܕ݂ܳܡ ܪܺܫܶܐ ܘܫܰܠܺܝܛܳܢܶܐ ܠܳܐ ܬ݁ܺܐܨܦ݁ܽܘܢ ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܬ݁ܶܦ݁ܩܽܘܢ ܪܽܘܚܳܐ ܐܰܘ ܡܳܢܳܐ ܬ݁ܺܐܡܪܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile