Lectionary Calendar
Friday, March 1st, 2024
the Second Week of Lent
There are 30 days til Easter!
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 11:20

New American Standard Bible
Luke 11:20
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""But if I cast out demons by the finger of God, then the kingdom of God has come upon you.
NA26 – εἰ δὲ ἐν δακτύλῳ θεοῦ ἐγὼ ἐκβάλλω (5719) τὰ δαιμόνια, ἄρα ἔφθασεν (5656) ἐφ ὑμᾶς βασιλεία τοῦ θεοῦ.
WH – ει δε εν δακτυλω θεου [εγω] εκβαλλω (5719) τα δαιμονια αρα εφθασεν (5656) εφ υμας η βασιλεια του θεου
PES – ܐܶܢ ܕ݁ܶܝܢ ܒ݁ܨܶܒ݂ܥܳܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܡܰܦ݁ܶܩ ܐ݈ܢܳܐ ܕ݁ܰܝܘܶܐ ܩܶܪܒ݁ܰܬ݂ ܠܳܗ ܥܠܰܝܟ݁ܽܘܢ ܡܰܠܟ݁ܽܘܬ݂ܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile