Lectionary Calendar
Wednesday, April 24th, 2024
the Fourth Week after Easter
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 10:33

New American Standard Bible
Luke 10:33
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""But a Samaritan, who was on a journey, came upon him; and when he saw him, he felt compassion,
NA26 – Σαμαρίτης δέ τις ὁδεύων ἦλθεν (5627) κατ αὐτὸν καὶ ἰδὼν (5631) ἐσπλαγχνίσθη, (5675)
WH – [ σαμαρειτης | σαμαριτης ] δε τις οδευων (5723) ηλθεν (5627) κατ αυτον και ιδων (5631) εσπλαγχνισθη (5675)
PES – ܐ݈ܢܳܫ ܕ݁ܶܝܢ ܫܳܡܪܳܝܳܐ ܟ݁ܰܕ݂ ܪܳܕ݂ܶܐ ܗ݈ܘܳܐ ܐܶܬ݂ܳܐ ܐܰܝܟ݁ܳܐ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܰܘܗ݈ܝ ܗ݈ܘܳܐ ܘܰܚܙܳܝܗ݈ܝ ܘܶܐܬ݂ܪܰܚܰܡ ܥܠܰܘܗ݈ܝ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile