Lectionary Calendar
Monday, April 15th, 2024
the Third Week after Easter
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: John 7:2

New American Standard Bible
John 7:2
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Now the feast of the Jews, the Feast of Booths, was near.
NA26 – ἦν (5713) δὲ ἐγγὺς ἑορτὴ τῶν Ἰουδαίων σκηνοπηγία.
WH – ην (5707) δε εγγυς η εορτη των ιουδαιων η σκηνοπηγια
PES – ܘܩܰܪܺܝܒ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܥܰܕ݂ܥܺܕ݂ܳܐ ܕ݁ܰܡܛܰܠܶܐ ܕ݁ܺܝܗܽܘܕ݂ܳܝܶܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile