Lectionary Calendar
Monday, April 22nd, 2024
the Fourth Week after Easter
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: John 5:29

New American Standard Bible
John 5:29
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – and will come forth; those who did the good {deeds} to a resurrection of life, those who committed the evil {deeds} to a resurrection of judgment.
NA26 – καὶ ἐκπορεύσονται, (5695) οἱ τὰ ἀγαθὰ ποιήσαντες (5660) εἰς ἀνάστασιν ζωῆς, οἱ δὲ τὰ φαῦλα πράξαντες εἰς ἀνάστασιν κρίσεως.
WH – και εκπορευσονται (5695) οι τα αγαθα ποιησαντες (5660) εις αναστασιν ζωης οι [ | δε ] τα φαυλα πραξαντες (5660) εις αναστασιν κρισεως
PES – ܘܢܶܦ݁ܩܽܘܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܰܥܒ݂ܰܕ݂ܘ ܛܳܒ݂ܳܬ݂ܳܐ ܠܰܩܝܳܡܬ݁ܳܐ ܕ݁ܚܰܝܶܐ ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܰܥܒ݂ܰܕ݂ܘ ܒ݁ܺܝܫܳܬ݂ܳܐ ܠܰܩܝܳܡܬ݁ܳܐ ܕ݁ܕ݂ܺܝܢܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile