Lectionary Calendar
Monday, March 4th, 2024
the Third Week of Lent
There are 27 days til Easter!
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: John 4:51

New American Standard Bible
John 4:51
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – As he was now going down, {his} slaves met him, saying that his son was living.
NA26 – ἤδη δὲ αὐτοῦ καταβαίνοντος (5723) οἱ δοῦλοι αὐτοῦ ὑπήντησαν (5656) αὐτῷ λέγοντες (5723) ὅτι παῖς αὐτοῦ ζῇ. (5719)
WH – ηδη δε αυτου καταβαινοντος (5723) οι δουλοι αυτου υπηντησαν (5656) αυτω λεγοντες (5723) οτι ο παις αυτου ζη (5719)
PES – ܟ݁ܰܕ݂ ܕ݁ܶܝܢ ܢܚܶܬ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܐܰܪܥܽܘܗ݈ܝ ܥܰܒ݂ܕ݁ܰܘܗ݈ܝ ܘܣܰܒ݁ܪܽܘܗ݈ܝ ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܠܶܗ ܒ݁ܪܳܟ݂ ܚܝܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile