Lectionary Calendar
Thursday, April 18th, 2024
the Third Week after Easter
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: John 1:45

New American Standard Bible
John 1:45
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Philip *found Nathanael and *said to him, ""We have found Him of whom Moses in the Law and {also} the Prophets wrote--Jesus of Nazareth, the son of Joseph."
NA26 – εὑρίσκει (5719) Φίλιππος τὸν Ναθαναὴλ καὶ λέγει (5719) αὐτῷ, Ὃν ἔγραψεν (5656) Μωϋσῆς ἐν τῷ νόμῳ καὶ οἱ προφῆται εὑρήκαμεν, (5758) Ἰησοῦν υἱὸν τοῦ Ἰωσὴφ τὸν ἀπὸ Ναζαρέτ.
WH – ευρισκει (5719) φιλιππος τον ναθαναηλ και λεγει (5719) αυτω ον εγραψεν (5656) μωυσης εν τω νομω και οι προφηται ευρηκαμεν (5758) ιησουν υιον του ιωσηφ τον απο ναζαρετ
PES – ܘܦ݂ܺܝܠܺܝܦ݁ܳܘܣ ܐܶܫܟ݁ܰܚ ܠܢܰܬ݂ܰܢܰܝܺܐܝܠ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܗܰܘ ܕ݁ܰܟ݂ܬ݂ܰܒ݂ ܥܠܰܘܗ݈ܝ ܡܽܘܫܶܐ ܒ݁ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܘܒ݂ܰܢܒ݂ܺܝܶܐ ܐܶܫܟ݁ܰܚܢܳܝܗ݈ܝ ܕ݁ܝܶܫܽܘܥ ܗ݈ܽܘ ܒ݁ܰܪ ܝܰܘܣܶܦ݂ ܡܶܢ ܢܳܨܪܰܬ݂ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile