Lectionary Calendar
Thursday, April 25th, 2024
the Fourth Week after Easter
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: John 19:2,5

New American Standard Bible
John 19:2
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And the soldiers twisted together a crown of thorns and put it on His head, and put a purple robe on Him;
NA26 – καὶ οἱ στρατιῶται πλέξαντες στέφανον ἐξ ἀκανθῶν ἐπέθηκαν (5656) αὐτοῦ τῇ κεφαλῇ, καὶ ἱμάτιον πορφυροῦν περιέβαλον (5627) αὐτόν,
WH – και οι στρατιωται πλεξαντες (5660) στεφανον εξ ακανθων επεθηκαν (5656) αυτου τη κεφαλη και ιματιον πορφυρουν περιεβαλον (5627) αυτον
PES – ܘܶܐܣܛܪܰܛܺܝܽܘܛܶܐ ܓ݁ܕ݂ܰܠܘ ܟ݁ܠܺܝܠܳܐ ܡܶܢ ܟ݁ܽܘܒ݁ܶܐ ܘܣܳܡܘ ܠܶܗ ܒ݁ܪܺܫܶܗ ܘܟ݂ܰܣܝܽܘܗ݈ܝ ܢܰܚܬ݁ܶܐ ܕ݁ܰܐܪܓ݁ܘܳܢܳܐ ܀
Lexical Parser:  
John 19:5
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Jesus then came out, wearing the crown of thorns and the purple robe. {Pilate} *said to them, ""Behold, the Man!"
NA26 – ἐξῆλθεν οὖν Ἰησοῦς ἔξω, (5719) φορῶν (5723) τὸν ἀκάνθινον στέφανον καὶ τὸ πορφυροῦν ἱμάτιον. καὶ λέγει (5719) αὐτοῖς, Ἰδοὺ (5628) ἄνθρωπος.
WH – εξηλθεν (5627) ουν [ [ο] | ο ] ιησους εξω φορων (5723) τον ακανθινον στεφανον και το πορφυρουν ιματιον και λεγει (5719) αυτοις ιδου (5640) ο ανθρωπος
PES – ܘܰܢܦ݂ܰܩ ܝܶܫܽܘܥ ܠܒ݂ܰܪ ܟ݁ܰܕ݂ ܐܺܝܬ݂ ܥܠܰܘܗ݈ܝ ܟ݁ܠܺܝܠܳܐ ܕ݁ܟ݂ܽܘܒ݁ܶܐ ܘܢܰܚܬ݁ܶܐ ܕ݁ܰܐܪܓ݁ܘܳܢܳܐ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܦ݁ܺܝܠܰܛܳܘܣ ܗܳܐ ܓ݁ܰܒ݂ܪܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile