Lectionary Calendar
Thursday, April 25th, 2024
the Fourth Week after Easter
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: John 18:18,25

New American Standard Bible
John 18:18
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Now the slaves and the officers were standing {there,} having made a charcoal fire, for it was cold and they were warming themselves; and Peter was also with them, standing and warming himself.
NA26 – εἱστήκεισαν (5715) δὲ οἱ δοῦλοι καὶ οἱ ὑπηρέται ἀνθρακιὰν πεποιηκότες, (5761) ὅτι ψῦχος ἦν, (5713) καὶ ἐθερμαίνοντο· (5711) ἦν (5713) δὲ καὶ Πέτρος μετ αὐτῶν ἑστὼς (5761) καὶ θερμαινόμενος. (5734)
WH – [ | ] δε οι δουλοι και οι υπηρεται ανθρακιαν πεποιηκοτες (5761) οτι ψυχος ην (5707) και εθερμαινοντο (5711) ην (5707) δε και ο πετρος μετ αυτων εστως (5761) και θερμαινομενος (5734)
PES – ܘܩܳܝܡܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܥܰܒ݂ܕ݁ܶܐ ܘܕ݂ܰܚܫܶܐ ܘܣܳܝܡܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܢܽܘܪܳܐ ܕ݁ܢܶܫܚܢܽܘܢ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܩܰܪܺܝܫ ܗ݈ܘܳܐ ܩܳܐܶܡ ܗ݈ܘܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܐܳܦ݂ ܫܶܡܥܽܘܢ ܥܰܡܗܽܘܢ ܘܫܳܚܶܢ ܀
Lexical Parser:  
John 18:25
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Now Simon Peter was standing and warming himself. So they said to him, ""You are not also {one} of His disciples, are you?" He denied {it,} and said, ""I am not."
NA26 – Ἦν (5713) δὲ Σίμων Πέτρος ἑστὼς (5761) καὶ θερμαινόμενος. (5734) εἶπον (5627) οὖν αὐτῷ, Μὴ καὶ σὺ ἐκ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ εἶ; (5748) ἠρνήσατο (5662) ἐκεῖνος καὶ εἶπεν, (5627) Οὐκ εἰμί. (5748)
WH – ην (5707) δε σιμων πετρος εστως (5761) και θερμαινομενος (5734) ειπον (5627) ουν αυτω μη και συ εκ των μαθητων αυτου ει (5719) ηρνησατο (5662) εκεινος και ειπεν (5627) ουκ ειμι (5719)
PES – ܘܫܶܡܥܽܘܢ ܟ݁ܺܐܦ݂ܳܐ ܩܳܐܶܡ ܗ݈ܘܳܐ ܘܫܳܚܶܢ ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܠܶܗ ܠܡܳܐ ܐܳܦ݂ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܚܰܕ݂ ܡܶܢ ܬ݁ܰܠܡܺܝܕ݂ܰܘܗ݈ܝ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܘܗܽܘ ܟ݁ܦ݂ܰܪ ܘܶܐܡܰܪ ܠܳܐ ܗ݈ܘܺܝܬ݂ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile