Lectionary Calendar
Monday, April 22nd, 2024
the Fourth Week after Easter
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: John 16:2

New American Standard Bible
John 16:2
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""They will make you outcasts from the synagogue, but an hour is coming for everyone who kills you to think that he is offering service to God.
NA26 – ἀποσυναγώγους ποιήσουσιν (5692) ὑμᾶς· ἀλλ ἔρχεται (5736) ὥρα ἵνα πᾶς ἀποκτείνας (5660) ὑμᾶς δόξῃ λατρείαν προσφέρειν (5721) τῷ θεῷ.
WH – αποσυναγωγους ποιησουσιν (5692) υμας αλλ ερχεται (5736) ωρα ινα πας ο αποκτεινας (5660) [ [υμας] | υμας ] δοξη (5661) λατρειαν προσφερειν (5721) τω θεω
PES – ܢܰܦ݁ܩܽܘܢܳܟ݂ܽܘܢ ܓ݁ܶܝܪ ܡܶܢ ܟ݁ܢܽܘܫܳܬ݂ܗܽܘܢ ܘܬ݂ܺܐܬ݂ܶܐ ܫܳܥܬ݂ܳܐ ܕ݁ܟ݂ܽܠ ܕ݁ܢܶܩܛܽܘܠܟ݂ܽܘܢ ܢܰܣܒ݁ܰܪ ܕ݁ܩܽܘܪܒ݁ܳܢܳܐ ܡܩܰܪܶܒ݂ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile