Lectionary Calendar
Tuesday, February 27th, 2024
the Second Week of Lent
There are 33 days til Easter!
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: John 15:2-6

New American Standard Bible
John 15:2
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""Every branch in Me that does not bear fruit, He takes away; and every {branch} that bears fruit, He prunes it so that it may bear more fruit.
NA26 – πᾶν κλῆμα ἐν ἐμοὶ μὴ φέρον (5723) καρπόν, αἴρει (5719) αὐτό, καὶ πᾶν τὸ καρπὸν φέρον (5723) καθαίρει (5719) αὐτὸ ἵνα καρπὸν πλείονα φέρῃ. (5725)
WH – παν κλημα εν εμοι μη φερον (5723) καρπον αιρει (5719) αυτο και παν το καρπον φερον (5723) καθαιρει (5719) αυτο ινα καρπον πλειονα φερη (5725)
PES – ܟ݁ܽܠ ܫܒ݂ܺܫܬ݁ܳܐ ܕ݁ܒ݂ܺܝ ܦ݁ܺܐܪܶܐ ܠܳܐ ܝܳܗܒ݁ܳܐ ܫܳܩܶܠ ܠܳܗ ܘܰܐܝܕ݂ܳܐ ܕ݁ܝܳܗܒ݁ܳܐ ܦ݁ܺܐܪܶܐ ܡܕ݂ܰܟ݁ܶܐ ܠܳܗ ܕ݁ܦ݂ܺܐܪܶܐ ܣܰܓ݁ܺܝܶܐܐ ܬ݁ܰܝܬ݁ܶܐ ܀
Lexical Parser:  
John 15:3
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""You are already clean because of the word which I have spoken to you.
NA26 – ἤδη ὑμεῖς καθαροί ἐστε (5748) διὰ τὸν λόγον ὃν λελάληκα (5758) ὑμῖν·
WH – ηδη υμεις καθαροι εστε (5719) δια τον λογον ον λελαληκα (5758) υμιν
PES – ܐܰܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܡܶܢ ܟ݁ܰܕ݁ܽܘ ܕ݁ܟ݂ܶܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܡܶܛܽܠ ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܕ݁ܡܰܠܠܶܬ݂ ܥܰܡܟ݂ܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  
John 15:4
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""Abide in Me, and I in you. As the branch cannot bear fruit of itself unless it abides in the vine, so neither {can} you unless you abide in Me.
NA26 – μείνατε (5657) ἐν ἐμοί, κἀγὼ ἐν ὑμῖν. καθὼς τὸ κλῆμα οὐ δύναται (5736) καρπὸν φέρειν (5721) ἀφ ἑαυτοῦ ἐὰν μὴ μένῃ (5725) ἐν τῇ ἀμπέλῳ, οὕτως οὐδὲ ὑμεῖς ἐὰν μὴ ἐν ἐμοὶ μένητε. (5725)
WH – μεινατε (5657) εν εμοι καγω εν υμιν καθως το κλημα ου δυναται (5736) καρπον φερειν (5721) αφ εαυτου εαν μη μενη (5725) εν τη αμπελω ουτως ουδε υμεις εαν μη εν εμοι μενητε (5725)
PES – ܩܰܘܰܘ ܒ݁ܺܝ ܘܶܐܢܳܐ ܒ݁ܟ݂ܽܘܢ ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܕ݁ܰܫܒ݂ܺܫܬ݁ܳܐ ܠܳܐ ܡܶܫܟ݁ܚܳܐ ܕ݁ܬ݂ܶܬ݁ܶܠ ܦ݁ܺܐܪܶܐ ܡܶܢ ܢܰܦ݂ܫܳܗ ܐܶܠܳܐ ܡܩܰܘܝܳܐ ܒ݁ܰܓ݂ܦ݂ܶܬ݁ܳܐ ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܐܳܦ݂ ܠܳܐ ܐܰܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܐܶܠܳܐ ܬ݁ܩܰܘܽܘܢ ܒ݁ܺܝ ܀
Lexical Parser:  
John 15:5
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""I am the vine, you are the branches; he who abides in Me and I in him, he bears much fruit, for apart from Me you can do nothing.
NA26 – ἐγώ εἰμι (5748) ἄμπελος, ὑμεῖς τὰ κλήματα. μένων (5723) ἐν ἐμοὶ κἀγὼ ἐν αὐτῷ οὗτος φέρει (5719) καρπὸν πολύν, ὅτι χωρὶς ἐμοῦ οὐ δύνασθε (5736) ποιεῖν (5721) οὐδέν.
WH – εγω ειμι (5719) η αμπελος υμεις τα κληματα ο μενων (5723) εν εμοι καγω εν αυτω ουτος φερει (5719) καρπον πολυν οτι χωρις εμου ου δυνασθε (5736) ποιειν (5721) ουδεν
PES – ܐܶܢܳܐ ܐ݈ܢܳܐ ܓ݁ܦ݂ܶܬ݁ܳܐ ܘܰܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܫܒ݂ܺܫܬ݁ܶܐ ܡܰܢ ܕ݁ܰܡܩܰܘܶܐ ܒ݁ܺܝ ܘܶܐܢܳܐ ܒ݁ܶܗ ܗܳܢܳܐ ܡܰܝܬ݁ܶܐ ܦ݁ܺܐܪܶܐ ܣܰܓ݁ܺܝܶܐܐ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܰܕ݂ܠܳܐ ܐܶܢܳܐ ܠܳܐ ܡܶܫܟ݁ܚܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܠܡܶܥܒ݁ܰܕ݂ ܡܶܕ݁ܶܡ ܀
Lexical Parser:  
John 15:6
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""If anyone does not abide in Me, he is thrown away as a branch and dries up; and they gather them, and cast them into the fire and they are burned.
NA26 – ἐὰν μή τις μένῃ (5725) ἐν ἐμοί, ἐβλήθη (5681) ἔξω (5719) ὡς τὸ κλῆμα καὶ ἐξηράνθη, καὶ συνάγουσιν (5719) αὐτὰ καὶ εἰς τὸ πῦρ βάλλουσιν (5719) καὶ καίεται. (5743)
WH – εαν μη τις μενη (5725) εν εμοι εβληθη (5681) εξω ως το κλημα και εξηρανθη (5681) και συναγουσιν (5719) αυτα και εις το πυρ βαλλουσιν (5719) και καιεται (5743)
PES – ܐܶܠܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܐ݈ܢܳܫ ܡܩܰܘܶܐ ܒ݁ܺܝ ܡܶܫܬ݁ܕ݂ܶܐ ܠܒ݂ܰܪ ܐܰܝܟ݂ ܫܒ݂ܺܫܬ݁ܳܐ ܕ݁ܝܳܒ݂ܫܳܐ ܘܠܳܩܛܺܝܢ ܪܳܡܶܝܢ ܠܳܗ ܒ݁ܢܽܘܪܳܐ ܕ݁ܬ݂ܺܐܩܰܕ݂ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile