Lectionary Calendar
Thursday, April 25th, 2024
the Fourth Week after Easter
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: John 13:29

New American Standard Bible
John 13:29
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – For some were supposing, because Judas had the money box, that Jesus was saying to him, ""Buy the things we have need of for the feast"; or else, that he should give something to the poor.
NA26 – τινὲς γὰρ ἐδόκουν, (5707) ἐπεὶ τὸ γλωσσόκομον εἶχεν (5707) Ἰούδας, ὅτι λέγει (5719) αὐτῷ Ἰησοῦς, Ἀγόρασον (5657) ὧν χρείαν ἔχομεν (5719) εἰς τὴν ἑορτήν, τοῖς πτωχοῖς ἵνα τι δῷ. (5632)
WH – τινες γαρ εδοκουν (5707) επει το γλωσσοκομον ειχεν (5707) ιουδας οτι λεγει (5719) αυτω [ | [ο] ] ιησους αγορασον (5657) ων χρειαν εχομεν (5719) εις την εορτην η τοις πτωχοις ινα τι δω (5632)
PES – ܐ݈ܢܳܫܺܝܢ ܓ݁ܶܝܪ ܣܒ݂ܰܪܘ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܰܓ݂ܠܽܘܣܩܡܳܐ ܨܶܐܕ݂ܰܘܗ݈ܝ ܗܘܳܐ ܕ݁ܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ ܕ݁ܡܶܦ݂ܩܰܕ݂ ܦ݁ܩܰܕ݂ ܠܶܗ ܕ݁ܢܶܙܒ݁ܶܢ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܡܶܬ݂ܒ݁ܥܶܐ ܠܥܰܕ݂ܥܺܕ݂ܳܐ ܐܰܘ ܕ݁ܢܶܬ݁ܶܠ ܡܶܕ݁ܶܡ ܠܡܶܣܟ݁ܺܢܶܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile