Lectionary Calendar
Monday, April 22nd, 2024
the Fourth Week after Easter
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: John 12:24

New American Standard Bible
John 12:24
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""Truly, truly, I say to you, unless a grain of wheat falls into the earth and dies, it remains alone; but if it dies, it bears much fruit.
NA26 – ἀμὴν ἀμὴν λέγω (5719) ὑμῖν, ἐὰν μὴ κόκκος τοῦ σίτου πεσὼν (5631) εἰς τὴν γῆν ἀποθάνῃ, (5632) αὐτὸς μόνος μένει· (5719) ἐὰν δὲ ἀποθάνῃ, (5632) πολὺν καρπὸν φέρει. (5719)
WH – αμην αμην λεγω (5719) υμιν εαν μη ο κοκκος του σιτου πεσων (5631) εις την γην αποθανη (5632) αυτος μονος μενει (5719) εαν δε αποθανη (5632) πολυν καρπον φερει (5719)
PES – ܐܰܡܺܝܢ ܐܰܡܺܝܢ ܐܳܡܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܰܦ݂ܪܶܕ݁ܬ݁ܳܐ ܕ݁ܚܶܛܬ݂ܳܐ ܐܶܠܳܐ ܢܳܦ݂ܠܳܐ ܘܡܳܝܬ݁ܳܐ ܒ݁ܰܐܪܥܳܐ ܒ݁ܰܠܚܽܘܕ݂ܶܝܗ ܦ݁ܳܝܫܳܐ ܐܶܢ ܕ݁ܶܝܢ ܡܳܝܬ݁ܳܐ ܦ݁ܺܐܪܶܐ ܣܰܓ݁ܺܝܶܐܐ ܡܰܝܬ݁ܝܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile